Search

Algemene voorwaarden
Winkel / Algemene voorwaarden

Algemene informatie van de verkoper
lmagin-e
Beukepleinbaan 13B
3111 Wezemaal
BTW-nr.: BE 0859 362 887

Art.1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens lmagin-e.
• Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
• Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van
de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Art. 2: Aanbiedingen en offertes
• Aanbiedingen en offertes van lmagin-e zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
• Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het
aanbod of de offerte staat vermeld.
• Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het
aanbod of de offerte.
• Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.

Art. 3: Aanvaarding
• Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt lmagin-e zich het recht voor de
offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder
dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
• Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt lmagin-e slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of
elektronisch) heeft bevestigd.
• Provocerende opdrachten van racistische, homofobe, politieke of religieuze aard worden zonder
verantwoording geweigerd.

Art. 4: Prijzen
• Alle prijzen die lmagin-e hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige
kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld of anders overeengekomen.
• Alle prijzen die lmagin-e hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins
kenbaar zijn gemaakt, kan lmagin-e te allen tijde wijzigen.
• Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die lmagin-e niet kon
voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst,
kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Pagina 2 van 8

Algemene Voorwaarden Imagin-e

• De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een
prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
• lmagin-e kan diensten aanbieden op basis van ‘no cure no pay’.
• In het geval van no cure no pay ontstaat de betalingsverplichting voor de klant op het moment dat
het overeengekomen resultaat is behaald.

Art. 5: Betalingen en betalingstermijn
• lmagin-e behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke
betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of
producten.
• De klant dient de betaling onmiddellijk na de definitieve validatie van de bestelling uit te voeren via
de gekozen of afgesproken kanalen.
• Zodra de klant de betaling bevestigt, verbindt lmagin-e zich ertoe zo snel mogelijk een bevestiging
van de bestelling per e-mail te sturen naar het door de klant op het elektronische formulier vermelde
e-mailadres.
• In geval van bestelling-op-maat mag lmagin-e bij het aangaan van de overeenkomst een
aanbetaling tot 50% van de aanvaarde offerte eisen.
• In geval van bestelling-op-maat, dient de klant de betaling onmiddellijk bij levering uit te voeren, via
een draadloos betalingssysteem of betalingsapp (B2C en zelfstandige beroepen).
• In geval van bedrijven, gemeentebesturen en gelijkaardige instellingen dient de klant de betalingen
binnen 30 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
• Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de
klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft
voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat lmagin-e de klant een
aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
• lmagin-e behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant met
malafide bedoelingen.
• Geen enkele klacht of vordering zal tot een opschorting van de betalingsverplichting van de klant
leiden.

Art. 6: Gevolgen niet tijdig betalen
• Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal aan de klant een eerste gratis herinnering worden
verstuurd.
Indien de klant opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste
herinnering, zullen verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire
vergoeding als volgt:
– 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
– 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en
500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
– 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro
met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
– De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op
het ogenblik van verzending geldende portokosten.

• Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan lmagin-e.

Pagina 3 van 8

Algemene Voorwaarden Imagin-e

• De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
• Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag lmagin-e zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan
zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
• In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
de vorderingen van lmagin-e op de klant onmiddellijk.
• Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door lmagin-e, dan is hij
nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan lmagin-e te betalen.

Art. 7: Recht van reclame
• Zodra de klant in verzuim is, is lmagin-e gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien
van de onbetaalde, aan de klant geleverde diensten.
• lmagin-e roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
mededeling.
• Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan lmagin-e, tenzij
partijen hierover andere afspraken maken.
• De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Art. 8: Herroepingsrecht
• Een consument kan zijn wettelijk herroepingsrecht op een aankoop uitoefenen binnen 14 werkdagen
na de levering van de goederen op voorwaarde dat:
• Het product niet is gebruikt.
• Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt.
• De verzegeling nog intact is, indien het gaat om inktpatronen of toners.
• Het herroepingsrecht op de printservice en het promomateriaal is niet van toepassing, tenzij het om
een aantoonbare fout van Imagin-e gaat, bijvoorbeeld een foutief papierformaat of een verkeerd
product.
De klant is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde documenten. Na ondertekening en betaling
van de offerte, gaat de klant automatisch akkoord met de verwerking van de opdracht zoals deze
door de klant werd doorgestuurd.
• De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht (zie 8, punt 4).
• De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken door middel van een
standaardformulier dat beschikbaar is op de website van FOD Economie of via volgende
link:https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf
• De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan lmagin-e, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te
vervallen.
• lmagin-e zal de klant het totaal van de betaalde bedragen, inclusief verzend- of leveringskosten,
alsook de retourkosten terugbetalen binnen 14 dagen na de recuperatie van de goederen.
• Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel wordt uitgevoerd, kan niet in
aanmerking worden genomen en ontslaat lmagin-e van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de
comsument.

Pagina 4 van 8

Algemene Voorwaarden Imagin-e

Art. 9: Opschortingsrecht
De opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst
voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Art.10: Retentierecht
• lmagin-e kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder
zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van lmagin-e heeft
voldaan.
• Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog
betalingen verschuldigd is aan lmagin-e.
• lmagin-e is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van
het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Art.11: Verrekening
De opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan lmagin-e te verrekenen met een vordering
op lmagin-e.

Art.12: Eigendomsvoorbehoud
• lmagin-e blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al
zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van lmagin-e op grond van wat voor met lmagin-e gesloten
overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
• Tot die tijd kan lmagin-e zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
• Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden,
verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
• Indien lmagin-e een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als
ontbonden en heeft lmagin-e het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Art.13: Levering
• De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
• De levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
• Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft lmagin-e het recht
om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
• Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
levering niet aan lmagin-e kan tegenwerpen.

Art.14: Levertijd
• De door lmagin-e opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan
geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen een uitdrukkelijke deadline schriftelijk
zijn overeengekomen.
• De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende en betaalde offerte door
lmagin-e schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

Art.15: Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

Pagina 5 van 8

Algemene Voorwaarden Imagin-e

Art.16: Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Art. 17: Verpakking en verzending
• Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens
het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken,
bij gebreke waarvan lmagin-e niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
• De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien, bij gebreke waarvan
lmagin-e niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
• Bij beschadiging van de bestelling dient de klant binnen de 7 werkdagen na ontvangst contact op te
nemen met Imagin-e.
Art. 18: Bewaring
• Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is
het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
• Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen
geheel voor rekening van de klant.

Art. 19: Garantie en klachten
• Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor lmagin-e enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
• De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt
door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
• Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een garantie
van 1 jaar, te rekenen vanaf de levering. De klant dient hiervoor rechtstreeks contact op te nemen
met de fabrikant.
• De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de
klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
• Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een over
eenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk
worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten
behoeve van de klant in ontvangst neemt.
• De garantie is niet van toepassing op de printservice.

Art. 20: Ruilen
Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Dient binnen 14 werkdagen na ontvangst aan Imagin-e te zijn gemeld.
• Het product niet is gebruikt.
• Het product wordt geretourneerd in de originele verpakking.
• De verpakking niet is geopend, indien het gaat om inktpatronen of toners.
• Niet van toepassing op de printservice en het promomateriaal, tenzij het om een aantoonbare fout
van Imagin-e gaat, bijvoorbeeld een foutief papierformaat of een verkeerd product.
De klant is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde documenten. Na ondertekening en betaling

Pagina 6 van 8

Algemene Voorwaarden Imagin-e

van de offerte, gaat de klant automatisch akkoord met de verwerking van de opdracht zoals deze
door de klant werd doorgestuurd.

Art. 21: Uitvoering van de overeenkomst
• lmagin-e voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uit.
• lmagin-e heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening al dan niet gedeeltelijk te laten
verrichten door derden.
• De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg, na aanvaarding van de offerte
door de klant, en na betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
• Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat lmagin-e tijdig kan beginnen aan de uitvoering van
de overeenkomst.
• Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat lmagin-e tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van
de klant.

Art. 22: Informatieverstrekking door de klant
• De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering
van de overeenkomst tijdig en in gewenste vormen op gewenste wijze beschikbaar aan lmagin-e.
• De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de
aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
• Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert lmagin-e de betreffende bescheiden.
• Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door lmagin-e redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor
vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van
de klant.

Art. 23: Vrijwaring
De klant vrijwaart lmagin-e tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door lmagin-e
geleverde producten en/of diensten.

Art. 24: Ingebrekestelling
• De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan lmagin-e.
• Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling lmagin-e ook daadwerkelijk
tijdig bereikt.

Art. 25: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als lmagin-e een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan lmagin-e verschuldigd zijn.

Art. 26 : Aansprakelijkheid
• lmagin-e is slechts aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of opzettelijk wangedrag.
• Indien lmagin-e aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade
die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Pagina 7 van 8

Algemene Voorwaarden Imagin-e

• lmagin-e is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, verlies van inkomsten,
verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement, of gelijk welke andere verliezen,
nochvoor schade aan zowel de klant als aan derden.
• lmagin-e kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onvolledige, foutieve en/of
onnauwkeurige gegevens door de klant Indien als gevolg daarvan schadevergoeding verschuldigd
is, is alleen de klant aansprakelijk.
• Indien lmagin-e aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de
geleverde goederen/diensten, of het gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
• lmagin-e is op geen enkel ogenblik voor, tijdens of na de overeenkomst, eigenaar van de inhoud
van de door de klant aangereikte documenten. De klant blijft het risico dragen en is
verantwoordelijk voor eventuele schade die door hem wordt veroorzaakt.
• Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoedingen of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van
enige verplichting.

Art. 27: Intellectuele eigendom
1. lmagin-e en zijn partners behouden alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht,
octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht,…) op alle eigen producten, ontwerpen,
tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,
schetsen, modellen, maquettes, enz., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
• De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van lmagin-e of van zijn betrokken partner(s) kopiëren, laten kopiëren, aan derden
tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Art. 28: Gegevensbeveiliging
lmagin-e verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de klant te eerbiedigen bij het gebruik en
de verwerking van diens persoonsgegevens. In dit verband verwijst lmagin-e naar het privacybeleid van zijn
website www.imagin–e.be waarvan de klant erkent kennis te hebben genomen.

Art. 29: Recht op ontbinding
• De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer lmagin-e toerekenbaar tekortschiet
in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
• Is de nakoming van de verplichtingen door lmagin-e niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat lmagin-e in verzuim is.
• lmagin-e heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien lmagin-e
kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant
zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Art. 30: Overmacht
• Redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden die de uitvoering van het contract moeilijker of
duurder maken dan normaal te verwachten is, zullen als overmacht worden beschouwd.
• In geval van overmacht worden de verplichtingen van lmagin-e opgeschort zolang de overmacht
duurt.

Pagina 8 van 8

Algemene Voorwaarden Imagin-e

• Indien de uitvoering van het contract niet meer mogelijk is, wordt lmagin-e van rechtswege
ontslagen, zonder dat zij tot enige verplichting ten aanzien van de klant of tot enige andere
verantwoordelijkheid gehouden is.
• lmagin-e kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht.
• Imagin-e is in een overmachtsituatie geen enkele (schade-)vergoeding verschuldigd,
ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Art. 31: Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te
wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aan.

Art. 32: Wijziging algemene voorwaarden
• lmagin-e is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
• Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
• Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Art. 33: Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen beide partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van lmagin-e.

Art. 34: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
• Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
• Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat lmagin-e bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor
ogen had.

Art. 35: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de algemene
voorwaarden zal bij voorrang in der minne worden geregeld.
• Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen van
kracht.
• De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
• Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Scroll to Top